KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Dost Cırt Bant Dokuma Sanayi A.Ş.” Veri Sorumlusudur. Bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.

1. TANIMLAR:

İlgili Kişi/Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun/KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̈ bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilene her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu

Mevzuat: KVKK ile ikincil mevzuatı, Kurul tarafından alınan kararlar ile yayımlanan rehberlerin tamamını, 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi fikri, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri isleyeni,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olarak “Dost Cırt Bant Dokuma Sanayi A.Ş.” yi ifade eder. 

İş bu belgede yer almayan tanımlar için Mevzuat ’ta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

2. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, Veri Sorumlusunun faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda iş akdi, kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, işletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasına sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda elde edilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda ki amaçlar için işlenmektedir.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi

4.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 

• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

• Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

• Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Yukarıda ifade edilen işleme şartları ile madde 4’te listelenen amaçlar ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki kategorilerde verileriniz işlenmektedir.

 • Çalışanlar: Özlük ve İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerikapsamında işlenmesi gereken; Adli Sicil Bilgileri, Adres, Ad-Soyad, Telefon, Anne-Baba Adı, Aşı Bilgisi, Banka Bilgileri, Bordro bilgileri, İmza, İşe Giriş-Çık Saatleri, İşe Giriş-Çık Tarihi, İzin Günleri, Kıdem Tazminatı Bilgileri, Maluliyet Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Cinsiyet, Çocuklarının Adı Soyadı, Çocuklarının T.C. Kimlik Numarası, Departman, Diploma Bilgisi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Eğitim Durumu, Ehliyet Bilgisi, E-Posta ,Eşinin Adı-Soyadı, Eşinin T.C. Kimlik Numarası, Etnik Köken, Fiziksel Ölçüler, Fotoğraf, Görevi , Uyruğu, Ücret, İşten ayrılması halinde ayrılma nedeni,
  İş yerine ait bir araç kullanması durumunda GPS Konum Bilgileri,
  İş yerine ait bir bilgisayar kullanması halinde IP Adresi,
  İcra Takibi ’ne ilişkin bir yazı  gelmesi halinde icra işlemine ait hukuki bilgiler,
  iş yeri güvenliği kapsamında kullanılan  kamera kayıtları,
  İş Sağlığı ve güvenliği süreçlerine ilişkin Kan Gurubu,   Muayene Sonuçları, Nüfuz Cüzdanı Bilgileri, Sağlık Özgeçmişi, SGK Hizmet Bilgileri, SGK Sicil Bilgileri, Soy Geçmişi, Tıbbi Anamnez.
 • Çalışan Adayı: iş başvuru sürecinde Kimlik, mesleki deneyim, iletişim bilgileri ile fiziki güvenlik kapsamında işlenen kamera kayıtları
 • Hissedar/Ortak: Nüfus cüzdanı kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve Vekâletnamelerde ifade edilen hukuki işlem bilgileri
 • Tedarikçi Yetkilileri: Ad-soyad ve mesleki deneyim bilgisi, iş yeri ziyaretleri sırasında kayıt edilen kamera görüntüleri
 • Müşteriler: Ad-soyad, Fatura bilgileri, iş yeri ziyaretleri sırasında kayıt edilen kamera görüntüleri
 • Ziyaretçiler: İş yeri ziyaretleri sırasında kayıt edilen kamera görüntüleri, web sitemizi ziyaret edelerin IP adresi

4.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVKK’nın 6. Maddesinin 3 numaralı fıkrasında İfade edilen istisna halleri dışında özel nitelikli verilerin işlenmesinde Açık Rıza alınmaktadır. Kanun 6. maddesinin 4 numaralı fıkrasında, “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” Hükmüne uygun olarak teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda ifade edilen kişisel verileriniz, iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ve gerekli hallerde resmi kurum ve kuruluşlar, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları çerçevesinde aktarabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuat uyarınca;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 Kanun kapsamındaki taleplerinizi,

 •   https://cirtbant.com/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak form içerisinde bildirilen ilgili adrese şahsen veya Noter kanalıyla gönderebilir,
 • https://cirtbant.com/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak form içerisinde bildirile ilgili Kep adresine mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • Şirketimiz bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için sizinle kontağa geçebilir veya ilave evrak talep edebilir.

7.KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

9. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7.maddesi kapsamında; Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Bağlı olduğumuz kanunlar ve mevzuatlarda belirtildiği sürelerde Kişisel verileriniz saklanmaktadır. Kanun ve mevzuat ile ön görülmemiş hallerde ise kurumsal süreçlerin gerektirdiği süreler tespit edilmiştir. Tespit edilen sürelerin bitiminde uygun görülen silme, imha etme ve anonim hale getirme yöntemlerinden biri kullanılarak kişisel verileriniz imha edilecektir.

Konuşma Başlat
Yardıma mı ihtiyacınız var?